Juridisk varning

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter

  • Kommersiellt namn: underbarbrygga.se
  • E-post: [email protected]
  • Aktivitet: Anslutning till tjänster och produkter från tredje part

I detta utrymme kommer användaren att kunna hitta all information relaterad till de juridiska termerna som definierar relationerna mellan användarna och mig som ansvarig för denna webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa termer innan du fortsätter med din navigering.

drivetjej.se som ansvarig för denna webbplats åtar jag mig att behandla mina användares och klienters information med fulla garantier och att följa de nationella och europeiska krav som reglerar insamling och användning av personuppgifterna av mina användare..

Därför följer denna webbplats strikt den organiska lagen 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter (LOPD) och med kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, känd som utvecklingsförordningen. Den följer också Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer (RGPD) och lag 34/2002 av den 11 juli om tillhandahållande av information samhälle och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI).

Allmänna användarvillkor

Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive ren åtkomst) av webbsidorna som utgör webbplatsen webunderbarbrygga.se, inklusive innehåll och tjänster som görs tillgängliga på dem. Varje person som går in på https://underbarbrygga.se webbplats ("användare") samtycker till att underkasta sig de allmänna villkoren för https://underbarbrygga.se-portalen som när som helst gäller.

Personlig information jag samlar in och hur jag gör det

Läs integritetspolicyn.

Användares åtaganden och skyldigheter

Användaren är informerad och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början på en kommersiell relation med underbarbrygga.se. På detta sätt är användaren skyldig att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att strida mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.

Det är förbjudet att använda webbplatsen för otillåtna eller skadliga ändamål eller som på något sätt kan orsaka skada eller förhindra att webbplatsen fungerar normalt. När det gäller innehållet på denna webbplats är det förbjudet:

   • Dess reproduktion, distribution eller fullständig eller partiell modifiering om du inte har mitt tillstånd som legitim ägare;
   • Alla kränkningar av leverantörens eller mig som legitim ägares rättigheter.
   • Deras användning för kommersiella eller reklamändamål.

Vid användning av webbplatsen https://underbarbrygga.se förbinder sig användaren att inte utföra något beteende som kan skada underbarbrygga.se eller tredje parts image, intressen och rättigheter eller som kan skada, återge värdelös eller överbelasta portalen https://underbarbrygga.se eller på något sätt förhindra normal användning av webben.

Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att https://underbarbrygga.se därför inte kan garantera frånvaron av skadlig programvara eller andra element som kan orsaka förändringar i datorsystemen (programvaran) och hårdvara) av användaren eller i deras elektroniska dokument och filer som finns däri, även om jag sätter alla nödvändiga medel och lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika närvaron av dessa skadliga element.

Sponsrade annonser affiliate-länkar och reklam

Denna webbplats erbjuder användarna sponsrat innehåll, annonser och/eller affiliate-länkar.

Bland länkarna som tillhandahålls finns möjligheten att informera och referera till produkter och/eller tjänster och/eller infoprodukter. I de senare fallen kommer denna begäran att skickas till tredje part som:

   • Amazon Affiliates https://afiliados.amazon.es/

Informationen som visas i dessa affiliate-länkar eller de infogade annonserna tillhandahålls av annonsörerna själva, så underbarbrygga.se ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller fel som annonserna kan innehålla och garanterar inte heller på något sätt upplevelsen, integriteten eller ansvaret hos annonsörer eller kvaliteten på deras produkter.

Annonserna kommer att förbli publicerade på portalen tills de tas bort eller avbryts av annonsören eller underbarbrygga.se, som logiskt sett inte kommer att ansvara för att när annonserna tas bort från deras databaser fortsätter de att indexeras i sökmotorer utanför av denna portal.

Alla avtalsmässiga eller icke-kontraktuella relationer som användaren formaliserar med anslutna annonsörer eller tredje part som kontaktas via denna portal anses göras uteslutande och exklusivt mellan användaren och annonsören och/eller tredje part. Användaren vet och accepterar att https://underbarbrygga.se endast fungerar som en kanal eller reklammedium och har därför inget ansvar för skador av något slag som orsakats av deras förhandlingar, samtal och/eller avtalsförhållande. eller icke-kontraktuella med annonsörer eller tredje part, individer eller juridiska personer som kontaktas via denna portal.

Säkerhetsåtgärder

De personuppgifter som användaren kommunicerar till underbarbrygga.se kan lagras i automatiserade eller icke-automatiserade databaser vars ägande uteslutande motsvarar underbarbrygga.se, som tar på sig alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar konfidentialitet, integritet och kvalitet hos information som finns däri i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddsbestämmelser Kommunikation mellan användare och https://underbarbrygga.se använder en säker kanal och de data som överförs är krypterade tack vare https-protokoll, därför garanterar jag de bästa säkerhetsvillkoren så att användarnas konfidentialitet garanteras.

Konfliktlösningsplattform

Jag gör också tillgänglig för användarna den tvistlösningsplattform som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som är tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Immateriella och industriella rättigheter

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i lagen om immateriella rättigheter är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden att tillgängliggöra hela eller delar av innehållet på denna webbsida, uttryckligen förbjudna kommersiella ändamål. i vilket medium som helst och på något tekniskt sätt utan tillstånd från underbarbrygga.se. Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av underbarbrygga.se.

Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen innehållande, utan begränsning, text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, beställning och presentation av densamma), podcast, fotografier, audiovisuellt material och grafik, är skyddad av upphovsrättsliga varumärken och andra legitima rättigheter i enlighet med internationella fördrag som Spanien är part i och andra äganderätter och lagar i Spanien.

I händelse av att en användare eller en tredje part anser att det har skett en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter på grund av introduktionen av visst innehåll på webben, måste de meddela underbarbrygga.se denna omständighet, med angivande av:

   • Personuppgifter om den intresserade parten som äger de påstådda intrångade rättigheterna eller anger med vilken representation han agerar i händelse av att fordran framställs av en annan tredje part än den berörda parten.
   • Ange innehållet som skyddas av immateriella rättigheter och deras plats på webben, ackreditering av de angivna immateriella rättigheterna och uttrycklig förklaring där den intresserade parten är ansvarig för sanningshalten i informationen i meddelandet.< /li>

Externa länkar

Webbsidorna https://underbarbrygga.se ger länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part såsom:

   • Innehåll från andra bloggar
   • Affiliate-länkar

Uteslutning av garantier och ansvar

underbarbrygga.se lämnar ingen garanti och ansvarar inte i något fall för skador av något slag som kan orsakas av:

   • Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen eller dess tjänster och innehåll;
   • Förekomsten av skadlig programvara, skadliga eller skadliga program i innehållet;
   • Olaglig försumlig bedräglig användning eller i strid med detta juridiska meddelande;
   • Avsaknaden av laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet för de tjänster som tillhandahålls av tredje part och som görs tillgängliga för användare på webbplatsen.
   • Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador som kan uppstå från olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I allmänhet är relationerna mellan underbarbrygga.se och användarna av dess telematiktjänster som finns på denna webbplats föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion och av domstolarna i León.

Kontakta

I händelse av att någon användare har några frågor om dessa juridiska villkor eller några kommentarer om portalen https://underbarbrygga.se, vänligen kontakta [email protected].

Det juridiska meddelandet uppdaterades senast 2022-14-11.

Go up